Splošni pogoji poslovanja

1. Člen

- Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni pogoji) so pogoji, ki jih skleneta freeNET d.o.o. (v nadaljevanju ponudnik), kot upravitelj spletnega mesta na naslovu www.parkplac.com, kjer ponuja svoje storitve in tretja oseba (v nadaljevanju stranka), ki preko spletnega mesta veljavno odda elektronsko naročilo, s katerim naroči storitve ponudnika, ali opravi drug posel na spletnem mestu. Splošni pogoji urejajo odnose med ponudnikom in stranko in so za obe pogodbeni stranki zavezujoči. Stranka ne more veljavno opraviti želenega posla, ali naročiti druge želene storitve pri ponudniku, če se predhodno s temi splošnimi pogoji ne strinja.

- V kolikor ponudnik in naročnik skleneta pogodbo v pisni obliki, imajo posamezna določila te pogodbe prednost pred določili splošnih pogojev.

2. Člen (plačila)

- Za uporabo naših storitev je potrebno predplačilo za določeno obdobje. Podatki za plačilo bodo posredovani na naročnikov kontaktni elektronski naslov. Naročene storitve bodo opravljene, ko prejmemo nakazilo oziroma potrdilo o uspešno izvedenem nakazilu. Račun se bo glasil na lastnika uporabniškega vmesnika, torej na podatke, ki jih vnesete ob naročilu in bo poslan po elektronski pošti na naročnikov kontaktni elektronski naslov.
- Pravice in obveznosti iz naročniškega razmerja nastopijo z dnem, ko so naročniku posredovani podatki za uporabo naročenih storitev. Podatki bodo posredovani na naročnikov kontaktni elektronski naslov.
- Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe cen in lastnosti (specifikacije) paketov. Spremembe nastopijo v veljavo z naslednjim izstavljenim predračunom.

Potek podaljšanja:
Vsaj osem dni pred iztekom zakupljenega spletnega gostovanja vam po el. pošti pošljemo ponudbo oz. predračun, ki ga morate poravnati v navedenem na predračunu oz. v roku 8 dni od prejetega predračuna. Po prejetem plačilu vam po pošti pošljemo še original račun za plačane storitve. Ponudbo oz. predračun morate poravnati v navedenem roku saj v večini primerov po izteku zakupljenega prostora izteče tudi veljavnost registrirane domene. Domeno lahko držimo rezervirano največ 10 dni zato je toliko bolj pomembno, da predračun poravnate v navedenem roku. Ponudnik ne vrši avtomatskega podaljšanja veljavnosti registracije domen in gostovanja, saj to tudi nam predstavlja strošek v nekaterih primerih pa stranke potem ne želijo podaljšati registracije domene in spletnega gostovanja. V kolikor predračuna niste plačali v veljavnem roku in ste s plačilom zamudili rok plačila ter je vaše gostovanje poteklo je možno da bo vaša domena nekaj časa deaktivirana (ponavadi 48-72ur). Pred iztekom gostovanja ima stranka pravico spremeniti paket, v katerega drugega, če se ji zdi kateri drugi paket bolj ugoden (npr. če je ponudnik objavil nove pakete gostovanja). V nasprotnem primeru, se bo podaljšal obstoječi paket gostovanja. Strošek spremembe paketa je enkratni strošek in znaša 12 EUR (cena vsebuje 22% DDV). - Prekoračitev mesečne kvote za prenos podatkov ali povečanje zmogljivosti vašega paketa obračunavamo po veljavnem ceniku objavljenem na naši spletni strani.

3. Člen (prekinitev gostovanja)

Prekinitev gostovanja oz. uporaba naših storitev se lahko sporazumno prekine kadarkoli. Vloženih denarnih sredstev ne vračamo razen v primeru : če naše podjetje dokončno prekine opravljanje storitev spletnega gostovanja, vam pa je preostalo vsaj še 6 mesecev uporabe naših storitev za katere ste plačali v naprej. Višina vračila se izračuna za preostale mesece. Prav tako lahko v 45-tih dneh od dneva vplačanih denarnih sredstev na naš račun, zahtevate celotno vračilo denarja v primeru nezadovoljstva, sem pa ne spada denar za registracijo domene tudi, če je bila v sklopu akcijske ponudbe, všteta v ceno paket ipd.. Vrnili vam bomo torej celoten znesek vplačanih denarnih sredstev z odbitkom stroška za reg. domene v kolikor je bila del storitev.

4. Člen (zaupnost podatkov)

- Ponudnik in naročnik se obvezujeta, kot poslovno tajnost varovati vse osebne podatke, do katerih bosta prišla pri svojem poslovnem sodelovanju, ves čas sodelovanja, in da bosta vse pridobljene podatke iz naslova sodelovanja varovala vsaj še tri (3) leta po prenehanju veljavnosti pogodbenega razmerja.

5. Člen (zloraba strežnika)

- Nepooblaščena ali nedovoljena uporaba strežnika (branje, pisanje in izvajanje izven domačega direktorija).
- Masovno pošiljanje elektronske pošte na naslove prejemnikov, ki tega poprej niso odobrili, je izrecno prepovedano in se smatra, kot grobo kršenje Splošnih pogojev, kar ima lahko za posledico takojšnjo prekinitev dobave storitev.
- Nalaganje pornografskih in nasilnih vsebin na strežnik, ali vsebin, ki so v nasprotju z vsakokratno veljavno zakonodajo.
- Nalaganje vsebin, ki vsebujejo viruse ali kakršnekoli druge programe, ki bi ali lahko povzročijo škodo strojni ali programski opremi ponudnika ali tretjim osebam, ki bodo dostopali do njenih vsebin.
- Nameščanje programov, ki bi lahko preko mere obremenili procesor in spomin tretjim osebam, ki bodo dostopali do njenih vsebin ali ponudniku, kar vključuje tudi nameščanje večjih forumov, irc, chat, ter ostale programske opreme, ki bi lahko ogrozila normalno delovanje strežnika ponudnika.
- Stranka v celoti razume in se strinja, da vsakršno povzročeno škodo in posledične dodatne stroške v celoti poravna sama v roku 14 dni od nastanka.

6. Člen (dolžnosti in odgovornost ponudnika)

- Ponudnik ni odgovoren za naročnikove datoteke, ki se shranjujejo na strežnikih in v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka, dobička oz. kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnega delovanja omrežja ali strežnikov ter izgube, poškodbe ali odtujitve naročnikovih podatkov.
- Stranka je sama odgovorna za izdelavo rezervnih kopij svojih podatkov na strežniku.
- Ponudnik se obvezuje, da bo skrbel za: nemoteno delovanje strežnika/strežnikov, smotrno in pravočasno posodabljal programsko opremo, naročnika obvestil o pomembnih posodobitvah, v najkrajšem možnem času odpravil nastale napake. - Ponudnik ne daje garancije, da bodo naše storitve: ustrezale naročnikovim zahtevam in potrebam, neprestano delovale 24/7 (24 ur na dan, 7 dni na teden).

7. Člen (kršitev pogojev poslovanja)

- Stranka v celoti razume in se strinja, da si ponudnik pridržuje pravico do ustreznih ukrepov, ki bi bili nujni ob kršitvah zgoraj navedenih členov, npr. takojšnja omejitev oziroma (začasno) zaprtje naročnikovega uporabniškega vmesnika, dostopa do zakupljenega spletnega prostora in dostopa do nadzorne (oz. kontrolne) plošče, brez predhodnega opozorila in brez povračila denarja.
- Stranka se zavezuje, da bo varovala svoja gesla in ostale zaupne podatke, ki se nanašajo na njegov uporabniški račun ter nas v primeru nepooblaščenega ali domnevnega posega v njegov uporabniški račun takoj obvestili, vključujoč krajo in izgubo podatkov, spremembo gesla ali ostale varnostne informacije.

8. Člen (sodna pristojnost)

- Morebitni spori se bodo skušali rešiti sporazumno. Stranka se strinja, da se bodo v primeru spora, vsa sporna razmerja med stranko in ponudnikom reševala pred pristojnim sodiščem v Novi Gorici.

Powered by WHMCompleteSolution

Gostovanje

Copyright © 2016 freeNET d.o.o. | Vse pravice pridržane. Vse cene so z upoštevanim 22% DDV, razen v kolikor je drugače omenjeno.